Οργάνωση – Επίβλεψη Λογιστηρίου

Στην KMservices γνωρίζουμε άριστα πως να προφυλάξουμε την επιχείρηση και πώς να οργανώσουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο το Λογιστήριό της, αξιολογώντας και ενημερώνοντας διαρκώς το προσωπικό της για τις τρέχουσες νομοθετικές και λογιστικές εξελίξεις, ελέγχοντας την εργασία του και επιβλέποντας κάθε εφαρμογή νόμου και λογιστικών αρχών. Αναλαμβάνοντας δε, συγχρόνως, τον πλήρη και λεπτό χειρισμό όλων των υποθέσεων της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Για τη σύννομη, ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου και του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

 • Μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή νέου Λογιστικού Σχεδίου, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

 • Ανάλυση και μελέτη των Λογιστικών Διαδικασιών της εταιρείας για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών και την αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου.

 • Σχεδιασμός και υπόδειξη Εντύπων, όπου απαιτείται.

 • Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος Συστήματος Πληροφορικής ή πρόταση, εάν απαιτείται, νέου Συστήματος.

 • Μελέτη για την Αυτοματοποίηση των εργασιών του Λογιστηρίου.

 • Αξιολόγηση Προσωπικού και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

 • Οργάνωση Συστήματος Ελέγχου των Λογιστικών και Διαχειριστικών Διαδικασιών, καθώς και της Εμπορικής Διαχείρισης.

 • Οργάνωση Υπηρεσιών για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την εξαγωγή Περιοδικών Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Στοιχείων (Reports) και Οικονομικών Δεικτών.

 • Οργάνωση των Υπηρεσιών για τη Σύνταξη, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του Ταμειακού Προγραμματισμού.

 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Λογιστικού Σχεδίου και των Αρχών της Λογιστικής, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων των Λογιστικών Εγγραφών και των Στοιχείων της εταιρίας.

 • Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου και των Αποθεμάτων.

 • Έλεγχο Συμφωνίας Λογαριασμών, ο οποίος διενεργείται με δειγματοληπτικό τρόπο, και των μηνιαίων Ισοζυγίων.

 • Εξαγωγή και Ανάλυση μηνιαίων Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών, εφόσον καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του κόστους των πωληθέντων αγαθών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας