Σύσταση – Έναρξη Επιχειρήσεως

Η διαδικασία ιδρύσεως εταιριών έχει πλέον απλουστευτεί με την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι και την ολοκλήρωση της σύστασης. Το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας μας αναλαμβάνει την εξ ολοκλήρου ίδρυση της εταιρίας σας μέχρι και την απόδοση Α.Φ.Μ. με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
 

Μορφές Επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η έναρξη της Ι.Κ.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά 80%.

Η KMservices θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ανώνυμη Εταιρεία

 • Η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.
 • Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 25.000 ευρώ.
 • Η έναρξη της Α.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).
 • Μόνο η περιουσία της εταιρείας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
 • Μη υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για τους μετόχους με ποσοστό κάτω του 3%.
 • Η λήψη αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία.
 • Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.

Τα κέρδη από Ανώνυμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά 80%.

Η KM Services θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

 • Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
 • Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 4.500€.
 • Η έναρξη της Ε.Π.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).
 • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
 • Μόνο η περιουσία της εταιρείας και όχι των εταίρων ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
 • Διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής.

Τα κέρδη από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά 80%.

Η KM Services θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ομόρρυθμη Εταιρεία

 • Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης).
 • Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων.
 • Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Τα κέρδη από μια Ομόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 22% με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά 80%.

Η KM Services θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ομόρρυθμης Εταιρείας χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 • Για την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι εκ των οποίων ο ένας είναι Ομόρρυθμος εταίρος και ο άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα ποσοστά συμμετοχής τους.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η έναρξη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).
 • Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
 • Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων.

Τα κέρδη από μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 22% με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά 80%.

Η KM Services θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ετερόρυθμης Εταιρείας χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ατομική Επιχείρηση

 • Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης.
 • Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
 • Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου.
 • Αφορά το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. Χορηγείται από το οικείο Επιμελητήριο.
 • ΑΦΜ και Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας. Χρησιμοποιείτε το υπάρχον ΑΦΜ σας ενώ η βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
 • Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.
 • Ευέλικτη μορφή επιχείρησης.
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Τα κέρδη από Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 10.000

9%

> 10.001  έως  20.000

22%

> 20.001  έως  30.000

28%

> 30.001  έως  40.000

36%

> 40.001

44%

Στη Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 55%.

Η KM Services θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ατομικής Επιχείρησης χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και των δικαιολογητικών, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάθε εβδομάδα σε συνάντηση μας θα παραλαμβάνουμε τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη  Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας