Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1, Ε2)

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι η ηλεκτρονική δήλωση των φορολογουμένων φυσικών προσώπων, οι οποίοι δεν ασκούν επάγγελμα, που συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατ’ έτος στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται υποχρεωτική για κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και οι δηλώσεις υπόχρεων που υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένους λογιστές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας