Μετασχηματισμός – Συγχώνευση Εταιρειών

Μετασχηματισμός επιχείρησης είναι «κάθε ουσιώδης μεταβολή στα δομικά στοιχεία του επιχειρησιακού συστήματος, ήτοι στις εισροές, διαδικασίες, εκροές, οικονομική δραστηριότητα, φορέα και έλεγχο της επιχείρησης».

Μετατροπές

H μεταβολή της νομικής μορφής του φορέα υπό την οποία λειτουργεί μία επιχείρηση χωρίς διαδοχή περιουσίας.
Μετατροπές που προβλέπονται από το νόμο:

Συγχωνεύσεις και διασπάσεις: διαδοχή φορέα με παράλληλη διαδοχή περιουσίας, όπου ο αρχικός φορέας παύει να υφίσταται.

Στις συγχωνεύσεις Α.Ε. περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Στις διασπάσεις Α.Ε. περιλαμβάνονται η διάσπαση με απορρόφηση, η διάσπαση με σύσταση νέων εταιρειών και η διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών.

Στις συγχωνεύσεις Ε.Π.Ε. περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας.

Στις συγχωνεύσεις Ι.Κ.Ε. περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας.

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, κλάδων ή τμημάτων αυτών

Διαδοχή φορέα με παράλληλη διαδοχή περιουσίας, όπου ο αρχικός φορέας συνεχίζει να υφίσταται.

Εξαγορές: Διαδοχή ελέγχου

Με τον όρο “εξαγορά” εννοείται η εξ επαχθούς αιτίας απόκτηση του ελέγχου μιας επιχείρησης.

Οι έμπειροι λογιστές της KMservices θα σας βοηθήσουν να προβείτε στην πιο φορολογικά συμφέρουσα επιλογή μετασχηματισμού ή συγχώνευσης της εταιρία σας, συμβουλεύοντας σας καθ’ όλη την διαδικασία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας